• Op dinsdag 24 september 2019 zal om 19.30 uur de jaarlijkse algemene ledenverdagering plaatsvinden in Sporthal de Slagen. 
   
  De agenda voor de ALV is als volgt: 
  1. Opening en mededelingen
  2. Bestuursleden
  3. Notulen ALV 2018
  4. Financiële zaken
  5. Verslag en benoeming kascommissie
  6. Verslag diverse commissies
  7. Vacatures
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  Klik hier voor de notulen van vorig jaar:

  Notulen ALV 2018